من دخترم زیباترین هدیه خدا...

یه تصویرگر کوچولو...

زیباترین هدیه اش بودم....زیباترین هدیه اش می مانم....

وقتشه خودم باشم.خود خودم.

به اتاقک کوچیک من خوش اومدی....

|یکشنبه پانزدهم دی 1392| 19:30|شیما|

امشب تمام لباسايى که واسه روزاى کنار تو بودن خريده بودم جمع کردم و گذاشتم تو چمدان.

چمدان پر از خاطره شد.خاطره هايى که هيچوقت وجود نداشتن.......

|چهارشنبه هشتم بهمن 1393| 0:18|شیما|

ىه فرشته رو مىشناسم که چهارسال تو تمام غم ها و شادىام کنارم بود.تنها کسى بود که تو اىن دنىا رنگ من بود.امشب به اندازه دنىا دلتنگشم...چهارسالى که هىچوقت تو حرفامون تموم نمىشد.....بالاخره تموم شد....دعواهامونم خاطره هاى شىرىنمون شدن...تمام لحظه هاىى که کنارم بود برام بهترىن روزاس.حرف زدن از تو مسخره س.تو رو باتمام وجود تنها مىشه حس کرد....حس کرد...

|پنجشنبه هجدهم دی 1393| 1:6|شیما|

|دوشنبه سوم آذر 1393| 0:5|شیما|

|دوشنبه سوم آذر 1393| 0:0|شیما|

با عالم بژن تنیا و به کسه

میلی توم تنیا له عالم بسه...........

|یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393| 22:42|شیما|

مرا از یاد نخواهی برد حتی اگر با تمام دختران شهر هم آغوش شوی...

در جستجوی عشق، تن من را در تن تمام آنها می یابی...

تمام دختران شهر شبیه من می شوند

لبخندشان

عطرشان

بوسه هاشان

نوازششان

عشقبازی شان.....

مرا از یاد نخواهی برد

حتی اگر تمام دختران شهر شبیه من شوند

چشمانشان رازشان را برملا خواهد کرد

و تو در پی چشمان بی قرارم

شاید

به چشمان تمام دختران شهر زل بزنی...

 

 

تخیلات من درون!! 

|چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393| 21:3|شیما|

حالم بد نیست

فقط شکسته ام تا مرز بی حسی

دلم لبخند می خواهد

بی تظاهر

از ته دل....

 

 

*آدمایی مث شما ارزش جواب دادن ندارن.خیلی بدبختی که دهنتو وا میکنی هرچی لایق خودته نثار کسی میکنی که هیچی ازش نمیدونی.متاسفم برات....

|جمعه شانزدهم آبان 1393| 20:30|شیما|

گاهی اینقد نزدیکی که حتی نفس کشیدناتو تو صورتم حس می کنم

اینقد نزدیک که صدای قلبتو بلندتر از هر صدایی می شنوم

تنم از حرارت تنت می سوزه

من اون لحظه زن ترین زن دنیا می شم

با سکوت عشقبازی.....

چه سکوت پر سرو صدایی.........

 

 

خیالبافی های یه تصویرگر کوچولو:(

 

|پنجشنبه پانزدهم آبان 1393| 0:20|شیما|

ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﺮﮔﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ !!!!......
ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ......
ﻭ ......
ﻧﻪ ﻋﯿﻦ ﺁﺩﻡ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ !......
ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺫﺭﻩ ﺗﻨﮓ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .....
ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ
ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ !!!.....
ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ
ﺑﻬﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ....
ﻭ ......
ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﺎﻟﻤﺎﻥ
ﺭﺍ ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ....
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ....
ﻭ ...
ﻫﺮ ﺁﺩﻡ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﯾﻢ !!!!...
ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ......
ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﺎﺷﯿﻢ !!.....
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﺎﻡ ﺳﺎﻝ ......
ﻭ ....
ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺼﻮﺭ
ﮐﻨﯿﻢ .....
ﻫﻤﯿﺸﻪ ...ﻫﻤﯿﺸﻪ ... ﻫﻤﯿﺸﻪ .... ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ
ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺩﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ....
ﻣﺎ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺧﺮﺩ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ !!!!....
ﻭ .... ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯼ ﺭﯾﺰ ﺭﯾﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯾﻢ ....
ﮐﻪ ﮐﻼﻥ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ....
ﻭ ......
ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻭﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ......
ﮐﻪ ﺑﺸﻮﺩ !
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﺎﺭﻭ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ......
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﮑﺮﺩ .....
ﺩﺭﺩ ﺑﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﻟﻌﻨﺘﯽ...

|سه شنبه بیست و نهم مهر 1393| 11:47|شیما|

MisS-A